هنوز خونه نامرتب بود و بوی رنگ تازه ی اتاق توی خونه پخش که سیم شارژر رو به پریز زدم و بعد هم وصل ش کردم به لپتاپ. لپتاپ رو برداشتم و خیز برداشتم به سمت پشتی تخت م تا ترانه ای شاید بی کلام پلی کنم برای سرعت بخشی به مرتب کردن خونه که صدای جریان شدید برق به گوشم خورد. نگاه متعجب م رو به سیم شارژر دوختم و مسیر حرکت صدا رو با نگاه م دنبال می کردم که " بوووم " سیم شارژر منفجر شد و به دنبال ش صدای جیغ بنفش م به هوا رفت .

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


Sara گروه آموزشی حسابداری کاردانش استان یزد cakevshirini1 Lisa تکنولوژی هميشه سونيک دغدغه‌های یک عشق تدوین استراتژی! دفترچه اهورا Donna